Postupak izrade on grid elektrane

2022-08-29

1. Izrada projekta

2. Nakon izrade se predaje projekat i zahtjev na HEP te se traži suglasnost za spajanje elektrane na mrežu.

3.Nakon dobivanja suglasnosti pristupa se izradi elektrane te se  predaje zahtjev   na HEP
za promjenu brojila te certifikati za ugrađenu robu

4.HEP po primitku dokumenata stavlja dvosmjerno brojilo te
izdaje ugovor o trajnom korištenju čime je cijeli postupak
završen

Potrebni podaci za izradu projekta:

Ime i prezime osobe na koju stoji priključak struje .

Broj obračunskog mjernog mjesta (OMM) te snaga I faznost priključka (monofazno/trofazno).

Adresa i oib investitora.

Katastarska čestica i katastarska općina gdje se nalazi
priključak struje.

Slika objekta gdje se montira solarna oprema.